中文 | English
 
Professor Jin Huang

Contact Information

 • Office: Room 625, Researching Building 18

 • Email: huangjin@ecust.edu.cn

 • Office Phone: +86 21 64253681

 • Office Fax: +86 21 64253681

Professional Experience

 • 2013-now   Professor, School of Pharmacy, East China University of Science & Technology, Shanghai, China

 • 2006-2013   Associate Professor, School of Pharmacy, East China University of Science & Technology, Shanghai, China

 • 2004-2006   Postdoc, Department of Structural Biology, St. Jude Children’s Research Hospital, Memphis, Tennessee, USA

Research Interests

Our research is focused on the development of new high-through drug screen methods, discovery of novel molecular mechanism in cancer development and find new anti-cancer or anti-inflammatory drugs.

Publications

2019

 1. Zehui Liu, Wanyan Wang, Tingyu Huang, Cunfang Wang, Ying Huang*, Yong Tang*, Jin Huang*. CH(II), a cerebroprotein hydrolysate, exhibits potential neuro-protective effect on Alzheimer's disease. PLoS One, 2019 Sep 23, 14(9): e0222757.

 2. Feixiong Cheng, Weiqiang Lu, Chuang Liu, Jiansong Fang, Yuan Hou, Diane E. Handy, Ruisheng Wang, Yuzheng Zhao, Yi Yang, Jin Huang, David E. Hill, Marc Vidal, Charis Eng, Joseph Loscalzo*. A genome-wide positioning systems network algorithm for in silico drug repurposing. Nat Commun (Nature Communications), 2019 Aug 2, 10(1): 3476.

 3. Xueyuan Wu, Mingbo Wang, Yaqian Wang, Mengyin Li, Yilun Ying, Jin Huang*, Yitao Long*. Precise Construction and Tuning of an Aerolysin Single-Biomolecule Interface for Single-Molecule Sensing. CCS Chemistry. 2019 Aug; 1(3): 81-89

 4. Zhonghong Zhu, Qian Hu, Huiling Pan, Yuexing Zhang, Haibing Xu, Mohamedally Kurmoo, Jin Huang*, Ming-Hua Zeng*. Tracking the multiple-step formation of an iron(III) complex and its application in photodynamic therapy for breast cancer. Science China-chemistry. 2019 Jun, 62(6): 719-726

 5. Wenhua Chen, Xue Yao, Zhenghui Huang, Fei Mao, Longfei Guan, Yun Tang, Hualiang Jiang, Jian Li, Jin Huang*, Lubin Jiang*, Jin Zhu*. Novel dual inhibitors against FP-2 and PfDHFR as potential antimalarial agents: Design, synthesis and biological evaluation. Chinese Chemical Letters. 2019 Jan, 30(1): 250-254

2018

 1. Dang Wu, Wanyan Wang, Wuyan Chen, Fulin Lian, Li Lang, Ying Huang, Yechun Xu, Naixia Zhang, Yinbin Chen, Mingyao Liu, Ruth Nussinov, Feixiong Cheng*, Weiqiang Lu*, Jin Huang*. Pharmacological inhibition of dihydroorotate dehydrogenase induces apoptosis and differentiation in acute myeloid leukemia cells. Haematologica. 2018 Sep, 103(9): 1472-1483.

 2. Li Lang, Qian Hu, Jingyuan Wang, Zehui Liu, Jin Huang*, Weiqiang Lu*, Ying Huang*. Coptisine, a natural alkaloid from Coptidis Rhizoma, inhibits plasmodium falciparum dihydroorotate dehydrogenase. Chem Biol Drug Des (Chemical Biology & Drug Design). 2018 Jul, 92(1):1324-1332

 3. Li Liu, Wanqi Wang, Jin Huang, Zhenjiang Zhao, Honglin Li*, Yufang Xu*. Novel benzoyl thioureido benzene sulfonamides as highly potent and selective inhibitors of carbonic anhydrase IX: optimization and bioactive studies. Medchemcomm. 2018 Nov 9, 9(12): 2100-2105.

 4. Yaqian Wang, Mengyin Li, Hu Qiu, Chan Cao, Mingbo Wang, Xueyuan Wu, Jin Huang, Yilun Ying*, Yitao Long*. Identification of Essential Sensitive Regions of the Aerolysin Nanopore for Single Oligonucleotide Analysis. Anal Chem. 2018 Jul 3, 90(13): 7790-7794.

 5. Dang Wu, Lepeng Wang, Yanhong Yang, Jin Huang, Yuhua Hu, Yongwei Shu, Jingyu Zhang, Jing Zheng*. MAD2-p31comet axis deficiency reduces cell proliferation, migration and sensitivity of microtubule-interfering agents in glioma.Biochem Biophys Res Commun (Biochemical and Biophysical Research Communications). 2018 Mar 25, 498(1): 157-163.

 6. Yaqian Wang, Chan Cao, Yilun Ying , Shuang Li, Mingbo Wang, Jin Huang,  Yitao Long*. Rationally Designed Sensing Selectivity and Sensitivity of an Aerolysin Nanopore via Site-Directed Mutagenesis.ACS Sens (ACS Sensors). 2018 Apr 27, 3(4): 779-783.

 7. Zengrui Wu, Weiqiang Lu, Weiwei Yu, Tianduanyi Wang, Weihua Li, Guixia Liu, Hankun Zhang, Xiufeng Pang, Jin Huang, Mingyao Liu*, Feixiong Cheng*, Yun Tang*. Quantitative and systems pharmacology 2. In silico polypharmacology of G protein-coupled receptor ligands via network-based approaches. Pharmacol Res (Pharmacological Research). 2018 Mar, 129: 400-413.

 8. GuixiangYang, Songlan Ge, Yan Wu, Jin Huang, Shiliang Li*, Rui Wang*, Lei Ma*. Design, synthesis and biological evaluation of 3-piperazinecarboxylate sarsasapogenin derivatives as potential multifunctional anti-Alzheimer agents. Eur J Med Chem (European Journal of Medicinal Chemistry). 2018 Aug 5, 156: 206-215.

2017

 1. Weiqiang Lu, Feixiong Cheng, Wenzhong Yan, Xi Li, Xue Yao, Wenqiang Song, Mingyao Liu, Xu Shen, Hualiang Jiang, Jing Chen, Jian Li*, Jin Huang*. Selective targeting p53WT lung cancer cells harboring homozygous p53 Arg72 by an inhibitor of CypA. Oncogene. 2017, Aug 17, 36(33): 4719-4731

 2. Weiqiang Lu, Xue Yao, Ping Ouyang, Ningning Dong, Dang Wu, Xingwu Jiang, Zengrui Wu, Chen Zhang, Zhongyu Xu, Yun Tang, Shien Zou, Mingyao Liu, Jian Li, Minghua Zeng, Ping Lin, Feixiong Cheng*, Jin Huang*. Drug Repurposing of Histone Deacetylase Inhibitors That Alleviate Neutrophilic Inflammation in Acute Lung Injury and Idiopathic Pulmonary Fibrosis via Inhibiting Leukotriene A4 Hydrolase and Blocking LTB4 Biosynthesis. J Med Chem (Journal of Medicinal Chemistry). 2017 Mar 9; 60(5): 1817-1828.

 3. Jingyuan Wang, Xue Yao, Jin Huang*. New Tricks for Human Farnesyltransferase Inhibitor: Cancer and Beyond. MedChemComm, 2017, 8, 841-852

2016

 1. Zengrui Wu, Weiqiang Lu, Dang Wu, Anqi Luo, Hanping Bian, Jie Li, Weihua Li, Guixia Liu,Jin Huang*, Feixiong Cheng*, Yun Tang*. In silico prediction of chemical mechanism-of-action via an improved network-based inference method. Br J Pharmacol (British Journal of Pharmacology). 2016 Sep 20;173:3372-3385

 2. Li Lang, Ningning Dong, Deyan Wu, Xue Yao, Weiqiang Lu*, Chen Zhang, Ping Ouyang, Jin Zhu, Yun Tang, Wei Wang, Jian Li*, Jin Huang*. 2-Arylbenzo[b]furan derivatives as potent human lipoxygenase inhibitors. J Enzyme Inhib Med Chem (Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry). 2016 Sep 2; 31(sup4): 98-105.

 3. Minghua Zeng*, Zheng Yin, Zehui Liu, Haibing Xu, Yingchun Feng, Yueqiao Hu, Lixian Chang, Yuexing Zhang,Jin Huang*, Mohamedally Kurmoo. Assembly of a Highly Stable Luminescent Zn5 Cluster and Application to Bio-Imaging. Angew Chem Int Ed Engl (Angewandte Chemie International Edition). 2016 Sep 12; 55(38): 11407-11411.

 4. Xue Yao, Dang Wu, Ningning Dong, Ping Ouyang, Jiaqian Pu, Qian Hu, Jingyuan Wang, Weiqiang Lu*,Jin Huang*. Moracin C, A Phenolic Compound Isolated from Artocarpus heterophyllus, Suppresses Lipopolysaccharide-Activated Inflammatory Responses in Murine Raw264.7 Macrophages. Int J Mol Sci (International Journal of Molecular Sciences). 2016 Jul 25; 17(8). pii: E1199.

 5. Huiling Pan, Qian Hu, Jingyuan Wang, Zehui Liu, Dang Wu, Weiqiang Lu*, Jin Huang*. Myricetin is a novel inhibitor of human inosine 5'-monophosphate dehydrogenase with anti-leukemia activity. Biochem Biophys Res Commun (Biochemical and Biophysical Research Communications). 2016 Sep 2; 477(4): 915-922.

 6. Jiling Li, Dang Wu, Xiaoyong Xu,Jin Huang, Xusheng Shao*, Zhong Li*. Design, synthesis and inhibitory activity against human dihydroorotate dehydrogenase (hDHODH) of 1,3-benzoazole derivatives bearing amide units. Bioorg Med Chem Lett (Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters). 2016 Jul 1; 26(13): 3064-3066.

 7. Tianshu Zhang, Wei Wang, Jin Huang, Xia Liu*, Haiyan Zhang*, Naixia Zhang*. Metabolomic investigation of regional brain tissue dysfunctions induced by global cerebral ischemia. BMC Neurosci (BMC Neuroscience). 2016 May 20; 17(1): 25.

 8. Qiang Xiao, Ningning Dong, Xue Yao, Dang Wu, Yanli Lu, Fei Mao, Jin Zhu, Jian Li,Jin Huang, Aifang Chen, Lu Huang, Xuehai Wang, Guangxiao Yang, Guangyuan He*, Yong Xu*, Weiqiang Lu*. Bufexamac ameliorates LPS-induced acute lung injury in mice by targeting LTA4H. Sci Rep (Scientific Reports). 2016 Apr 29; 6: 25298.

 9. Wei Zhou, Shiliang Li, Weiqiang Lu, Jun Yuan, Yufang Xu, Honglin Li*, Jin Huang*, Zhenjiang Zhao*. Isoindole-1,3-dione derivatives as RSK2 inhibitors: synthesis, molecular docking simulation and SAR analysis. MedChemComm. 2016, 7: 292-296.

2015

 1. Wenzhong Yan, Jie Qing, Hanbing Mei, Junxiu Nong, Jin Huang, Jin Zhu, Hualiang Jiang, Lei Liu*, Linqi Zhang*, Jian Li*. Identification, synthesis and pharmacological evaluation of novel anti-EV71 agents via cyclophilin A inhibition. Bioorg Med Chem Lett (Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters). 2015 Dec 15; 25(24): 5682-5686.

 2. Xiaodong Hao, Jun Chang, Bo-Yin Qin, Chen Zhong, Zhibo Chu,Jin Huang, Wenjiang Zhou*, Xun Sun*. Synthesis, estrogenic activity, and anti-osteoporosis effects in ovariectomized rats of resveratrol oligomer derivatives.Eur J Med Chem (European Journal of Medicinal Chemistry). 2015 Sep 18; 102: 26-38.

 3. Wenzhong Yan, Jie Qing, Hanbing Mei, Fei Mao, Jin Huang, Jin Zhu, Hualiang Jiang, Lei Liu*, Linqi Zhang*, Jian Li*. Discovery of Novel Small Molecule Anti-HCV Agents via the CypA Inhibitory Mechanism Using O-Acylation-Directed Lead Optimization. Molecules. 2015 Jun 4; 20(6): 10342-10359.

 4. Weiqiang Lu, Feixiong Cheng, Jing Jiang, Chen Zhang, Xiaokang Deng, Zhongyu Xu, Shien Zou*, Xu Shen, Yun Tang*,Jin Huang*. FXR antagonism of NSAIDs contributes to drug-induced liver injury identified by systems pharmacology approach. Sci Rep (Scientific Reports). 2015 Jan 29; 5: 8114.

 5. Yiming Chen, Zhongyu Xu, Dang Wu, Jian Li, Cheng Song*, Weiqiang Lu*, Jin Huang*. Luciferase reporter gene assay on human 5-HT receptor: which response element should be chosen? Sci Rep (Scientific Reports). 2015 Jan 27; 5: 8060.

 6. Liuqing Yang, Wei Liu, Hanbing Mei, Yuan Zhang, Xiaojuan Yu, Yufang Xu, Honglin Li*,Jin Huang*, Zhenjiang Zhao. Synthesis and biological evaluation of pentanedioic acid derivatives as farnesyltransferase inhibitors. MedChemComm. 2015, 6: 671-676.

 7. Junsheng Zhu, Le Han, Yanyan Diao, Xiaoli Ren, Minghao Xu, Liuxin Xu, Shiliang Li, Qiang Li, Dong Dong, Jin Huang, Xiaofeng Liu, Zhenjiang Zhao, Rui Wang, Lili Zhu*, Yufang Xu, Xuhong Qian*, Honglin Li*. Design, synthesis, X-ray crystallographic analysis, and biological evaluation of thiazole derivatives as potent and selective inhibitors of human dihydroorotate dehydrogenase. J Med Chem (Journal of Medicinal Chemistry). 2015 Feb 12;58(3):1123-1139.

 8. Deyan Wu, Hanbing Mei, Ping Tan, Weiqiang Lu, Jin Zhu, Wei Wang, Jin Huang, Jian Li*. Total synthesis of the 2-arylbenzo[b]furan-containing natural products from Artocarpus. Tetrahedron Lett (Tetrahedron Letters). 2015 Jul 15; 56(29): 4383-4387.网页发布时间: 2020-04-29