Chemical Biology

  Xuhong Qian

Yufang Xu

Room:18-1519
Tel: 021-64251399
E-mail: yfxu@ecust.edu.cn

Yi Yang
Room:18-731

Tel.: 021-64251311
E-mail: yiyang@ecust.edu.cn
  Jingyan Zhang
Room:18-727

Tel.: 021-64253846
E-mail: jyzhang@ecust.edu.cn

Weiping Zhu
Room:18-1507

Tel: 021-64253822
E-mail: wpzhu@ecust.edu.cn


Youjun Yang

Room:18-1310

Tel.: 021-64251781
E-mail: youjunyang@ecust.edu.cn

 

Wenyun Zheng

Room:18-431
Tel.: 021-64253287
E-mail: zwy@ecust.edu.cn

 

  Yuzheng Zhao
  Hui Liu