Pharmaceutical Engineering

 

 

Xinhong Yu

 

Xiaoxin Shi

Yafei Ji

Room:18-1035B
Tel.: 021-64253314
E-mail: jyf@ecust.edu.cn

 

Renhua Liu

Jinxing Ye

Room:18-921
Tel.: 021-64251830
E-mail: yejx@ecust.edu.cn

Changhu Chu

Room:18-919
Tel.: 021-64250627
E-mail: chuch@ecust.edu.cn

 

 

Daohua Liao

Room:18-1035A
Tel.: 021-64253774
E-mail: liaodh@ecust.edu.cn

 

Xiaoyan Luo

Hongmei Ma

Room:18-433
Tel.: 021-33612422
E-mail: hmma@ecust.edu.cn

Meili Duan

Room:18-433
Tel.: 021-64251673
E-mail: mduan@ecust.edu.cn

 

Jianhong Zhao

 

Hongwei Liu