Pesticide Science

 

Gonghua Song

Tel.: 021-64253140
E-mail:
ghsong@ecust.edu.cn

 

Zhong Li

Xiaoyong Xu

Room:18-1421
Tel.: 021-64252945
E-mail: xyxu@ecust.edu.cn

Song Cao

Room:18-1423
Tel.: 021-64253452
E-mail: scao@ecust.edu.cn

Qingchun Huang

Room:18-1331
Tel: 021-64253724
E-mail: qchuang@ecust.edu.cn

 

Jiagao Cheng

Xusheng Shao

Room:18-1410
Tel.: 021-64253967
E-mail: shaoxusheng@ecust.edu.cn

 

Zhiping Xu

 

Yanqing Peng

 

Weidong Chen

 

Jiayi Wang

 Liming Tao

Room:18-1320
Tel.: 021-64253756
E-mail: taolm@ecust.edu.cn

 

Wenping Xu