Medicinal Chemistry

Wei Wang

Room:14-403
Tel.: 021-64253739
E-mail:
wwang@unm.edu

Jian Li

Room:18-1223
Tel.: 021-64252584
E-mail: jianli@ecust.edu.cn

Weiping Deng

Room:18-1127
Tel.: 021-64252431
E-mail: weiping_deng@ecust.edu.cn

 

Bubing Zeng

Hao Li

Room:14-402
Tel.: 021-64253299
E-mail: hli77@ecust.edu.cn

Hexin Xie

Room:14-501
Tel.: 021-64252269
E-mail: xiehexin@ecust.edu.cn

Lei Ma

Room:18-1221
Tel.: 021-64253691
E-mail: malei@ecust.edu.cn

Zhenjiang Zhao

Room:18-1512
Tel.: 021-64253962
E-mail: zhjzhao@ecust.edu.cn

Kaiyan Lou

Room:14-402
Tel.: 021-64253299
E-mail: kylou@ecust.edu.cn

 

Xingxin Yu

 

Jianjun Fu