Pharmacology

Jianwen Liu

Room:18-629
Tel.: 021-64252044
E-mail: liujian@ecust.edu.cn

Rui Wang

Room:18-719
Tel.: 021-64250823
E-mail: ruiwang@ecust.edu.cn

  Jin Huang

Yongping Huang

Room:18-431
Tel.: 021-64252312
E-mail: yphuang@ecust.edu.cn

Jing Zheng

Room:18-721
Tel.: 021- 64250608
E-mail: zhengjing@ecust.edu.cn

Lili Zhu

Room:18-227
Tel.: 021-64253379
E-mail: zhulfl@ecust.edu.cn

  Weiwei He
  Zelan Hu
 

Zhuo Chen